BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

 

ogłasza Konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbiu

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Partyni

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce

 

1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2 i 10 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), posiadająca stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego, która:

-  ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia pozostałe kryteria;

- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

- nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.                  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

2. Do Konkursu może przystąpić także osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 27 października 2009 r.           w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

ukończyła studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia albo studia wyższe zawodowe;

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny               z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,            o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

 

3. Oferty osób przystepujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy,     w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6). zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnai 2004r.                  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114     z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3A ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (DzU z 2007r. Nr 63, poz.425 z późn. zm.);

11)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DzU  z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub –             w przypadku nauczyciela akademickiego - w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo           o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.);

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą        z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)      w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora .. (wpisać nazwę zespolu)” w terminie do dnia 30 maja 2014 r.do godz. 15.00  na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Rynek 32, pok. 20

39-310 Radomyśl Wielki

(budynek Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, II p., p. 20).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                              

                                    Burmistrz Radomyśla Wielkiego

 

                                               /-/ inż Józef Rybiński

 

 

GZEAS.2111.01.2014                    Radomyśl Wielki, 30.04.2014

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup