BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta (inspektora)

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. wymiarów podatkowych) w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

 

  1. Iwona Pietrzykowska zam. Mielec
  2. Joanna Wrzesień  zam. Partynia

 

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy referenta (inspektora) ds. wymiarów podatkowych

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

OGŁASZA NABÓR

Na wolne STANOWISKO PRACY REFERENTA (INSPEKTORA) ds. wymiarów podatkowych w REFERACIE FINANSWOYM I PODATKÓW w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne lub administracyjne)

b) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata pracy w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej 

c) znajomość ustawy: o samorządzie gminnym, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym i ordynacja podatkowa

d) znajomość obsługi komputera w podstawowym zakresie

2. WYMAGANIA DODATKOWE

a) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu

b) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

c) dyspozycyjność

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

a) prowadzenie na bieżąco kart podatkowych podatników będących osobami fizycznymi w zakresie podatków:

  • od nieruchomości
  • rolnego
  • leśnego

b) zbieranie i gromadzenie zeznań podatników i innych materiałów niezbędnych do powszechnego i prawidłowego opodatkowania,

c) opracowanie, sporządzanie i wysyłanie decyzji wymiaru podatków,

d) wprowadzanie na bieżąco zmian geodezyjnych i innych danych mających wpływ na wysokość podatków,

e) opracowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień z podatków,

f) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów podatków dla prowadzonych rejonów i bieżące uzgodnienie z księgowością podatkową,

g)sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków,

h) przyjmowanie stron, udzielanie wyjaśnień,

i) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności zeznań podatników ze stanem faktycznym

j) wydawanie zaświadczeń z zakresu posiadanych informacji o przedmiotach opodatkowania i podatkach z ewidencji podatkowej,

4. WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) dokumenty potwierdzające staż pracy

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 24 lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres:

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko pracy w terminie do 14 stycznia 2011r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Z osobami, które spełnią wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne o terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia kompetencji kandydata poprzez wypełnienie testów z:

- ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

- ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006, Nr 136, poz. 969 z p.zm)

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844)

Uwaga: procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych.

                                                                                                           

Radomyśl Wielki, 10.12.2010r.                                                      

Burmistrz    

Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 67716 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup