BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program Ochrony Środowiska
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 23 grudzień 2020

BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


Radomyśl Wielki dnia 23-12-2020r.

OŚiGK.I.602.23.2020


Informacja o wynikach konsultacji


Na podstawie § 11 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim nr Nr XL/302/2014 z dnia 30-10-2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki,


Burmistrz Radomyśla Wielkiego


podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pod nazwą: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20-11-2020r. do  10-12-2020r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 134/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19-11-2020r.

Informacja o przeprowadzanych konsultacjach dla w/w dokumentu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki pod adresem http://radomysl.bip.2.ires.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w dniu     20-11-2020r.

Konsultacje polegały na pisemnym, w tym elektronicznym zbieraniu uwag i opinii, które można było składać:

  • na Formularzu zgłaszania uwag, dostępnym na w/w stronie internetowej lub,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim przy Rynek 32, pok. 9  w godz. od 8 00 do 15 30 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem urzędu); lub
  • pisemnie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki;
  • lub pocztą elektroniczną na adres: pos@radomyslwielki.pl.

Informuję, że w w/w terminie nie wniesiono żadnych uwag i opinii do projektu dokumentu pod nazwą: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup