BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program Ochrony Środowiska
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 listopad 2020

Radomyśl Wielki dnia 20-11-2020r.


OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 5a, ust 1 i 2 oraz 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 – t.j.), w związku z Uchwałą Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki, Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania:


Projektu dokumentu pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1219), organem odpowiedzialnym za opracowanie gminnego programu ochrony środowiska jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego. Program opracowuje się w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych o których mowa w art. 14 ust. 1 w/w ustawy.


Z projektem w/w dokumentów można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Radomyślu Wielkim, przy Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr 14 6808916. Dokumenty są dostępne również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki na stronie http://radomysl.bip.2.ires.pl/ w zakładce konsultacje społeczne.


Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:

- na Formularzu zgłaszania uwag, dostępnym na w/w stronie internetowej, lub

- ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim przy Rynek 32, pok. 9  w godz. od 8 00 do 15 30 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem urzędu); lub

- pisemnie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki;

- lub pocztą elektroniczną na adres: pos@radomyslwielki.pl


Konsultacje prowadzone będą od 20-11-2020 roku do  10 grudnia 2020 roku.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych opinii, uwag i wniosków jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego.


BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

 

Pliki do pobrania
projekt_pos.pdf - Projekt programu ochrony środowiska
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup