BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 14 styczeń 2022

                B U R M I S T R Z

           Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

             Powiat mielecki


Radomyśl Wielki, dnia 14-01-2022r.


OŚiGK.I.602.40.2021

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Gminy Radomyśl Wielki do 2030 roku"


Przedmiotem konsultacji społecznych był dokument pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do 2030 roku".


Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 9 grudnia 2021 roku do  7 stycznia 2022r.


Dokument, o których mowa dostępny były na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pod adresem: http://radomysl.bip.2.ires.pl/konsultacje_spoleczne/plan_gospodarki_niskoemisyjnej/art2.html.


Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z treścią projektu dokumentu, pn. „Aktualizacja Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do 2030 roku" oraz umożliwienie im wyrażenia opinii i zgłaszania uwag w tej sprawie.

W okresie od 09 grudnia 2021r. do 07-01-2022r. mieszkańcy Gminy Radomyśl Wielki mogli składać uwagi, wnioski oraz opinie w formie elektronicznej na adres e-mail oraz pisemnej na adres tut. Urzędu dotyczące pakietu dokumentów będących przedmiotem konsultacji.


W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z konsultowanym dokumentem.


Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych opublikowany zostanie na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.


Burmistrz

/-/ Józef Rybiński

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup