BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 grudzień 2021

             B U R M I S T R Z

       Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

            Powiat mielecki


OŚiGK.I.602.35.2021


Radomyśl Wielki dnia 09-12-2021r.


OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych

projektu dokumentu pod nazwą „Aktualizacja Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej

dla Gminy Radomyśl Wielki do roku 2030”.


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 247) w związku z Uchwałą Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia  30 października 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pod nazwą: „Aktualizacja Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do roku 2030”.


Aktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym również gazów cieplarnianych oraz umożliwi występowanie o dofinansowanie zadań ujętych w przedmiotowym planie ze środków unijnych i krajowych. PGN jest zintegrowanym planem działań mających na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza  w perspektywie do roku 2030.


Z projektem w/w dokumentów można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Radomyślu Wielkim przy Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 14 6808916. Projekt dokumentu jest dostępny również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki na stronie http://radomysl.bip.2.ires.pl/ w zakładce konsultacje społeczne.


Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:

  • na Formularzu zgłaszania uwag, dostępnym na w/w stronie internetowej, lub
  • ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim przy Rynek 32, pok. 9  w godz. od 8 00 do 15 30 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pracownikiem urzędu); lub
  • pisemnie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki; lub
  • pocztą elektroniczną na adres: pgn@radomyslwielki.pl


Konsultacje prowadzone będą od 09-12-2021r. roku do  07-01-2022 roku.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych opinii, uwag i wniosków jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 09-12-2021r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik wydziału OŚiGK

 

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup