BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Gmina Radomyśl Wielki przystąpiła do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 - 2030 23 kwiecień 2021

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco!

Gmina Radomyśl Wielki przystąpiła do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 - 2030. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej Ankiety w terminie do 31-05-2021r:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2021 - 2030 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych, montaż odnawialnych źródeł energii oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy  i przedsiębiorców.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, montażu OZE przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Ponadto zwracamy się do wszystkich zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich podmiotów zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć na załączonym poniżej formularzu, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim lub przesłać na adres tutejszego Urzędu.

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.


Kto może zgłaszać działania do  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i może być Interesariuszem?

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na zlecenie Gminy Radomyśl Wielki pod numerem tel. kont. 790 369 454, a także w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim pod nr tel. 14 680-89-16.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Z up. Burmistrza

/-/ Jarosław Godek

Z-ca Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Pliki do pobrania
zgloszenie_dzialania_pgn_aktualizacja.doc - Formularz zgłaszania działań do PGN w ramach aktualizacji na lata 2021 – 2030
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup