BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku 28 sierpień 2014
Zarządzenie Nr 94/2014
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Radomyśl Wielki

 

            Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p. zm.), oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z p. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

§ 2

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczane w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust. 1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. wyborów – urzędnikowi wyborczemu.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

             

                                                                                                                                                


Burmistrz Radomyśla Wielkiego


Józef Rybiński
 
Pliki do pobrania
zal_zarz_13_2014.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 sierpnia 2014r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup