BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej 29 październik 2014

Uchwała nr 9/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24 października 2014 r.


w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy oraz unieważnienia rejestracji listy


Na podstawie art. 436 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz pkt V. 6 wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.    Skreślić z zarejestrowanej listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 kandydata na radnego Adam Stanisław WARZECHA w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w związku ze złożeniem w dniu 24  października 2014 r. na piśmie oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.

2.   Unieważnić rejestrację listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12, gdyż w związku ze skreśleniem nazwiska kandydata, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, na zarejestrowanej liście nie pozostał żaden kandydat.

 

§ 2

 

1.    Uchwała podlega przekazaniu osobie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość Maria Napieracz, która dokonała zgłoszenia listy oraz Komisarzowi Wyborczego w Tarnobrzegu.

2.  O skreśleniu nazwiska kandydata i o unieważnieniu rejestracji listy powiadamia się wyborców okręgu wyborczego nr 12, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewni Burmistrz Radomyśla Wielkiego, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 9/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24  października 2014 r.


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie  skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy i  unieważnienia rejestracji listy

 

Na podstawie art. 436 § 5 w związku z art. 436 § 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim  podaje do publicznej wiadomości wyborców okręgu wyborczego nr 12 utworzonego dla wyborów radnych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, że uchwałą nr 9/2014 z dnia 24 października 2014 r. dokonała skreślenia z zarejestrowanej listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 kandydata na radnego Adam Stanisław WARZECHA w wyborach do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w związku ze złożeniem w dniu 24  października 2014 r. na piśmie oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.

 

Jednocześnie unieważniono rejestrację listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12, gdyż w związku ze skreśleniem nazwiska kandydata, o którym wyżej mowa, na zarejestrowanej liście nie pozostał żaden kandydat.

 
 Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

   /-/ Lucyna Grzyb  

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup