BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
UCHWAŁA Nr 6/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 22 października 2014 r. 23 październik 2014
UCHWAŁA Nr 6/2014
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 22 października 2014 r.
 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na  16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2, § 2, § 4 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z uchwalą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 30, poz. 345), uchwala co następuje:

§ 1

1.       Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.

2.       Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Lucyna Grzyb
 
Pliki do pobrania
zal_uchw_6_2014_mkw.pdf - Załącznik do uchwały Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup