BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r. 23 październik 2014
Uchwała nr 3/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim
z dnia 22 października 2014 r.
 

w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy oraz unieważnienia rejestracji listy

            Na podstawie art. 436 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz pkt V. 6 wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim, uchwala co następuje:

§ 1
 

1.      Skreślić z zarejestrowanej listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7 kandydata na radnego Grzegorz KILIAN w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w związku ze złożeniem w dniu 22 października 2014 r. na piśmie oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.

2.      Unieważnić rejestrację listy KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7, gdyż w związku ze skreśleniem nazwiska kandydata, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, na zarejestrowanej liście nie pozostał żaden kandydat.

 
§ 2
 

1.      Uchwała podlega przekazaniu osobie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego KW Prawo        i Sprawiedliwość Maria Napieracz, który dokonał zgłoszenia listy oraz Komisarzowi Wyborczego w Tarnobrzegu.

2.      O skreśleniu nazwiska kandydata i o unieważnieniu rejestracji listy powiadamia się wyborców okręgu wyborczego nr 7, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewni Burmistrz Radomyśla Wielkiego, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Grzyb Lucyna

...........................................................................

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

Walas Władysław Franciszek

...........................................................................

Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej

Boroń Ilona Weronika

...........................................................................

Kilian Tomasz Rafał

...........................................................................

Kośla Stanisława

...........................................................................

Krasoń Anna Janina

...........................................................................

Lipa Małgorzata

...........................................................................
Rakoczy Joanna Karolina
...........................................................................
Węgrzyn Marcin Krzysztof
...........................................................................
 
 
 
(pieczęć MKW)


Pliki do pobrania
zal_uchw_3_2014_mkw.pdf - Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 października 2014 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup