BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2010
Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2010 roku 03 listopad 2010

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz. 1190), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 171, poz. 1151) zarządzam co następuje:

 
§ 1

Wyznaczam tablice i słupy ogłoszeniowe wyszczególnione w Załączniku do niniejszego Zarządzenia jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie trwania kampanii wyborczej
w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 
§ 2

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych winny być umieszczanie w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

Obwieszczenia i plakaty o których mowa w ust. 1 winny być usunięte przez komitety wyborcze najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na stronie internetowej (BIP) Urzędu.Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński               
Pliki do pobrania
zal_zarz_84_2010.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2010 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2010r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup