BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027
Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027 26 maj 2023
  

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2024-2027

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że przystępuje się do wyboru ławników:

·         do Sądu Rejonowego w Mielcu – ogółem 4 osoby

w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby;

Podstawa prawna:

·         ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2023.217 z późn. zm.) dalej ustawa,

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ART. 158 USTAWY OKREŚLA, ŻE ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ART. 159 USTAWY OKREŚLA, ŻE ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ:

1.    prezesi właściwych sądów;

2.    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3.    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2022.2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U.2022.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.    dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIA WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES: RADA MIEJSKA W RADOMYŚLU WIELKIM, RYNEK 32, 39-310 RADOMYŚL WIELKI ALBO ZŁOŻYĆ W BIURZE RADY URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMYŚLU WIELKIM, PARTER, POK. NR 8  DO DNIA 30 CZERWCA 2023 R.

Wyborów ławników Rada Miejska w Radomyślu Wielkim dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, tel. (14) 680 89 03.

Piliki do pobrania:

1.    Karta zgłoszenia kandydata na ławnika – załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2022.2155).

2.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – wybory ławników sądowych.

3.    Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

4.    Oświadczenie – dot. prowadzenia postępowania o przestępstwo.

5.    Oświadczenie – dot. władzy rodzicielskiej.

 

 

Pliki do pobrania
karta_zgloszenia.pdf - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
klauzula_informacyjna.docx - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
lista_podpisow.doc - Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
oswiadczenie_dot._prowadzenia_postepowania_o_przestepstwo.docx - Oświadczenie – dot. prowadzenia postępowania o przestępstwo
oswiadczenie__dot._wladzy_rodzicielskiej.doc - Oświadczenie – dot. władzy rodzicielskiej.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup