BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023
Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023 29 maj 2019

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim jesienią bieżącego roku dokona ławników na lata 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA JEST DOSTĘPNY PONIŻEJ

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

- 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- informację o kandydacie z Krajowego rejestru karnego,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzając brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Rada Miejska w Radomyślu Wielkim na nową kadencję będzie wybierała ławników:

- do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 3 osoby

  w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby;
Pliki do pobrania
karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.doc - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (DOC)
karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (PDF)
lista_osob_popierajacych_zgloszenie_kandydata_na_lawnika.pdf - Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup