BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. 20 sierpień 2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Pniu powołanej do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2014 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) z uwagi na ze zrzeczenie się członkostwa w Komisji zarządzam, co następuje:

§1.

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 14 w Pniu Pana Michała Lonczak, zamieszkałego w Pniu, zgłoszonego przez podmiot uprawniony – Polskie Stronnictwo Ludowe, powołanego do tej Komisji zarządzeniem nr 81/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Radomyśl Wielki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

§2.

1.   O zmianie określonej w § 1 niniejszego zarządzenia powiadamia się pełnomocnika podmiotu uprawnionego, który zgłosił kandydaturę odwoływanego członka Komisji.

2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 
 

                                                         Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                      Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup