BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. 20 sierpień 2015
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Żarówce i uzupełnienia składu tej Komisji powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 6, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) i niemożnością wykonywania zadań członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 z Żarówce przez osobę powołaną w skład tej Komisji zarządza się, co następuje:

 
§ 1

1.     Odwołuję z członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Żarówce Panią Annę Jachym, zam. Żarówka wskazaną do składu tej Komisji przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego spośród pracowników samorządowych gminy.

2.     Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Żarówce Pani Anny Jachym w związku z odwołaniem.

 
§ 2

Powołuję w skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 w Żarówce Pana Stanisława Jurasa  zam. Dulcza Mała wskazanego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego, spośród pracowników samorządowych gminy w miejsce odwołanego członka tej Komisji.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Żarówce.

 
 
                                               Burmistrz Radomyśla Wielkiego
                                                             Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup