BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030 17 sierpień 2021
UCHWAŁA NR XXXIII/250/21
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030, stanowiacą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Miękoś
Pliki do pobrania
zal_urm_xxxiii_250_21.pdf - Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup