BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Strategia rozwoju
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020 28 luty 2014
 

Uchwała Nr XXXIV/261/14

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.) 

 

Rada Miejska w Radomyślu Wielkim

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/307/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia  4 października 2006 r. w sprawie  przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki na lata 2006 – 2015”

 

 

§ 3.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

 

                                                                        § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

                        Jarosław Godek

 

 

 

 

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup