BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Strategia rozwoju
Uchwała Nr XXXIX/307/06 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 4 października 2006 roku 16 październik 2006
Uchwała Nr XXXIX/307/06
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 4 października 2006 roku
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki na lata 2006 – 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Strategię rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki na lata 2006 –2015”, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XVII/149/2000 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Radomyśl Wielki na lata 2000-2010”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      
                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  Jan Miękoś
Pliki do pobrania
startegia_radomysl_2006_2015-2.pdf - Załacznik do uchwały Nr XXXIX/307/06 Rady Miejskiej w Radomyslu Wielkim z dnia 4 pazdziernika 2006 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup