BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Składanie petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  •  wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji.

 

W celu złożenia petycji można wypełnić złączony formularz


Anonimy nie są rozpatrywane.

 

  • Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje prosimy wysyłać na adres: , albo listownie na adres:

Urząd Miejski

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Ponadto petycje można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

 

Pliki do pobrania
  wzor_petycji.pdf
Wzór petycji (PDF)
  wzor_petycji.docx
Wzór petycji (DOC)
ilość odwiedzin: 86941 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup