BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zapytania i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki” 22 sierpień 2016

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki”

 

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań
i odpowiedzi dotyczących
zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego o udostepnienie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych dla obiektu obserwatorium astronomicznego.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza poniżej dokumentację projektową.

 

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie poprawnego przedmiaru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. Aktualnie ukazano jedną pozycję na wykonanie całości robót w ilości kpl.  bez przedstawienia jakiegokolwiek opracowania projektowego. Przy takim opisie przedmiotu zamówienia nie ma możliwości wykonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza poniżej dokumentację dotyczącą instalacji elektrycznych.

 

Pytanie 3

Prosimy o przedstawienie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej automatycznej wentylacji mechanicznej. Przedstawione rysunki są niepełne i nieczytelne. Prosimy o przedstawienie projektu wykonawczego wraz z inwentaryzacją, opisem technicznym, rysunkami, SSWiORB. Aktualnie Zamawiający nie wskazuje sposobu montażu instalacji, lokalizacji central, nagrzewnic i innych urządzeń, ich charakterystyki, wymogów itd.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza poniżej dokumentację projektową.

 

 

 

Pytanie 4

Jw. Dla instalacji sterowania przewietrzania hali sportowej.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza poniżej dokumentację projektową.

 

 

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie poprawności ilości przedmiarowej w poz. 14.122 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź

W pozycji 14.122 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej „Podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm- powiększenie o 5 cm” winno być 20 m2, zamiast 445 m2.

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składaniu oferty.

Specyfikacja:
uzupelnienie_obserwatorium_ii.zip - Uzupełnenie obserwatorium II
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup