BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Zapytania i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ "Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej" 09 sierpień 2016

Radomyśl Wielki, 09.08.2016

Zamawiający:

Gmina Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

 

 

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, postępowanie znak: BI.V.271.10.2016

 

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający udzieli informacji z otwarcia ofert Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

 

Pytanie 2

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem że Wykonawca podpisze i dostarczy Zamawiającemu podpisane umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

Pytanie 3

Czy obiekty w grupie taryfowej Bxx mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?

Odpowiedź

Nie wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B spełniają zasadę TPA. Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy. Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych, które nie spełniają zasady TPA Zamawiający rozpoczął proces związany z ich dostosowaniem przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

 

Pytanie 4

Załącznik nr 2 do SIWZ (wykaz punktów poboru) – PPE należące do:

a)      Tauron Dystrybucja SA – czy PPE dotyczące oświetlenia ulicznego kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD Tauron Dystrybucja S.A. (str. 149-159), tj. czy spełniają poniższe warunki:

·         Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy

·         Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca

Prosimy o wskazanie PPE spełniających powyższe kryteria.

b)      PGE Dystrybucja SA – czy PPE dotyczące oświetlenia ulicznego kwalifikują się do profilu O wskazanego w IRiESD PGE Dystrybucja S.A.,tj. czy spełniają poniższe warunki:

·         Zasilanie 1 lub 3 – fazowe

·         Moc przyłączeniowa nie większa niż 40 kW

·         Odbiorniki oświetleniowe o stałym poborze mocy

·         Odbiorniki oświetleniowe energii sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca

 

Dla przykładu mając PPE będące oświetleniem ulicznym w taryfie:

·         C11, w zależności od spełnienia kryteriów kwalifikowania odbiorców, Klient może być zaliczony do profilu C1 lub O, gdzie mimo tej samej taryfy profil zużycia dla C1 i O w poszczególnych godzinach doby jest całkowicie różny, co przedstawia IRiESD PGE Dystrybucja SA:

http://www.pgedystrybucja.pl/media/pdf/iriesd/2016/IRiESD_PGE_Dystrybucja_SA_tekst_od_01_02_2016.pdf, str.: 142, 145-148;

·         C12a, w zależności od spełnienia kryteriów kwalifikowania odbiorców, Klient może być zaliczony do profilu C2 lub O, gdzie mimo tej samej taryfy profil zużycia dla C2 i O w poszczególnych godzinach doby jest całkowicie różny, co przedstawia IRiESD PGE Dystrybucja SA:

http://www.pgedystrybucja.pl/media/pdf/iriesd/2016/IRiESD_PGE_Dystrybucja_SA_tekst_od_01_02_2016.pdf, str.: 142, 146-148;

·         C12b, w zależności od spełnienia kryteriów kwalifikowania odbiorców, Klient może być zaliczony do profilu C3 lub O, gdzie mimo tej samej taryfy profil zużycia dla C3 i O w poszczególnych godzinach doby jest całkowicie różny, co przedstawia IRiESD PGE Dystrybucja SA:

http://www.pgedystrybucja.pl/media/pdf/iriesd/2016/IRiESD_PGE_Dystrybucja_SA_tekst_od_01_02_2016.pdf, str.: 142, 146-148.

W związku z powyższym przekazanie tych informacji ma duży wpływ na wycenę, a zwłaszcza na korzystną kalkulację oferty w zakresie prowadzonego postępowania, przez co przedstawienie rzetelniejszych danych wpływa na korzyść strony Zamawiającego.

Prosimy o wskazanie PPE spełniających ww. kryteria.

Odpowiedź

Według wiedzy Zamawiającego i danych przedstawionych w tabeli profili rozliczeniowych O, PPE wskazane w wykazie powinny spełniać wymagania dla profilu O, ponieważ odbiorniki oświetleniowe energii mogą być sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie odbiorników, skorelowane z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca. Zamawiający informuje, że pomimo spełnienia wymagań dla profilu O czas świecenia ustalany jest indywidualnie dla każdego PPE.

 

Pytanie 5

Załącznik nr 3 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), § 12 ust. 1 – wnosimy o dodanie następującego zwrotu: „…, za wyjątkiem zmian określonych w § 12 ust. 2 pkt a i b”. Uzasadnienie: o  zmianach Zamawiający zostanie powiadomiony w formie jednostronnego oświadczenia Wykonawcy, który wskaże zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązywały Wykonawcę od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian w załączniku nr 3 do SIWZ.

 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składaniu oferty.

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup