BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne - ogłoszenia
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej" 09 sierpień 2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej"


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający – Gmina Radomyśl Wielki informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowejpostępowanie znak: BI.V.271.6.2016, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DUON Marketing and Trading S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

 

 

UZASADNIENIE

 

1.    Oferta została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej „SIWZ” i nie podlega odrzuceniu. Ponadto oferta otrzymała największą liczbę punktów – 100,00. Wybór oferty został dokonany zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, tj. według kryterium „cena”-waga kryterium 98% i „termin płatności”–waga kryterium 2%.

 

2.    Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

w PLN

Otrzymana liczba punktów
w kryterium „cena”
(waga 98%)

Termin płatności
w dniach

Otrzymana
liczba punktów
w kryterium „termin płatności”
(waga 2%)

Łączna liczba punktów

1.

DUON Marketing and Trading S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

6 874 247,95

98,00

30

2,00

100,00

2.

PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25C

01-224 Warszawa

6 947 200,77

96,97

30

2,00

98,97

3.

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

6 978 638,13

96,53

30

2,00

98,53

4.

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

6 980 731,88

96,51

30

2,00

98,51

5.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

7 165 233,61

94,02

30

2,00

96,02

 

3.     Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

4.    Umowa z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zostanie zawarta po dniu 19.08.2016r.

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup