BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne - ogłoszenia
Uzupełnienie treści SIWZ „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki” 02 sierpień 2016

Przedmiotowe zamówienie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020


Znak spr.: BI.V.271.11.2016                                                                                                   Radomyśl Wielki dn. 02.08.2016 r.

 

 

UZUPEŁNIENIE

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) uzupełnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiaru i dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji mechanicznej w istniejącej sali gimnastycznej gimnazjum.

Specyfikacja:
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup