BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA 27 listopad 2009
Radomyśl Wielki 27.11.2009 r.
Znak 341/20/2009
                        

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
           
W celu wspólnego zrealizowania projektu pt „ Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki” w ramach Działania 4.4 zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Gmina Radomyśl Wielki działając na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U z zad Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp(Dz. U z 2007r. Nr.223, poz.1655  późn. zm.) oraz art.28a ust 4 ustawy z dnia 06.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U z 2009r. Nr 84, poz. 712)  informuję, że w postępowaniu  na wybór partnera w celu wspólnego zrealizowania projektu o nazwie „Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radomyślu Wielkim;  ul. Matuli 3; 39-310 Radomyśl Wielki.

Uzasadnienie:
Oferta OSP Radomyśl Wielki była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Spełniła wszystkie wymogi stawiane partnerowi, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu w BZP Gminy Radomyśl Wielki oraz w prasie.Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński           
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup