BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. 05 listopad 2009

Radomyśl Wielki, 5 listopada 2009 r.


Znak sprawy : 341/20/2009

Gmina Radomyśl Wielki w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu „Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki” w ramach Działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pod względem zagrożeń. Wspieranie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych.

Partnerzy zainteresowani współpracą z Gminą Radomyśl Wielki w celu realizacji projektu winni spełniać wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

· odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
· aktualny statut podmiotu,
· pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
· inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty
· obciążenie wyjazdami do działań ratowniczych w latach 2006-2008,
· przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
· zestawienie stopnia wyeksploatowanego następującego sprzętu ratowniczo-gaśniczego: wozy bojowe lub ratownicze, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, motopompy, łodzie ratownictwa wodnego z podaniem roku produkcji.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, stopień wyeksploatowania sprzętu, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, obciążenie wyjazdami do działań ratowniczych, współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­do 26.11.2009 roku, do godz.8.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez Gminę Radomyśl Wielki”. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: Gmina Radomyśl Wielki , Rynek 32, pok. Nr 2 lub pocztą z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do gminy. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2009 roku o godz. 9.00 w pokoju nr 24
Osoby do kontaktu: Kazimierz Czaja tel.(014) 681 98 31, Maria Należna tel. (014) 680 89 01
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup