BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Aktualizacja wiadomości 2012-11-29 08:43:02
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 2012-09-28
 
Tytuł Uchwalenie II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
 
Numer XX/119/2012
 
Podpis Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Godek
 
Treść
UCHWAŁA Nr XX/119/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 28 września 2012 r.
 
 
w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala co następuje:
 
§1
 
Uchwala się II zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   i Miasta Radomyśl Wielki, uchwalonego uchwałą Nr XX/172/2000 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 7 grudnia 2000 r. z późn. zmianami.
 
§2
 
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – jednolity tekst Studium „Diagnoza stanu istniejącego”,
2) Załącznik Nr 2 - jednolity tekst Studium „Funkcjonalno – przestrzenne kierunki rozwoju miasta i gminy”,
3) Załącznik Nr 3 – jednolity rysunek Studium pn. „Diagnoza” w skali 1:10 000,
4) Załącznik Nr 4 – jednolity rysunek Studium pn. „Użytkowanie terenu” w skali 1:10 000,
5) Załącznik Nr 5 – jednolity rysunek Studium pn. „Gleby” w skali 1:10 000,
6) Załącznik Nr 6 – jednolity rysunek Studium pn. „Własność terenu” w skali 1:10 000,
7) Załącznik Nr 7 – jednolity rysunek Studium pn. „Kierunki rozwoju” w skali 1:10 000.
 
§3
 
Zmiana Studium dotyczy terenu położonego w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, w zasięgu i zakresie określonym w załącznikach wymienionych w §2.
 
§4
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pliki ii_zmiana_studium_radomysl_cz_2_diagnoza_uchwalenie_9_2012.pdf

ii_zmiana_studium_radomysl_cz1_diagnoza_uchwalenie_9_2012..pdf

ii_zmiana_studium_radomysl_cz1_kierunki_uchwalenie_9_2012.pdf

ii_zmiana_studium_radomysl_cz2_kierunki_uchwalenie_9_2012.pdf

zal_nr_3_diagnoza.jpg

zal_nr_4_teren.jpg

zal_nr_5_gleby.jpg

zal_nr_6_wlasnosci.jpg

zal_nr_7_kierunki.jpg

podsumowanie_studium_po_uchwaleniu.pdf
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup