BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-07-20 13:33:34
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 28-06-2012
 
Tytuł Udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 
Numer XVIII/112/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Treść
 
        Uchwała Nr XVIII/112/2012             
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa  Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
 
 
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
Z budżetu Gminy Radomyśl Wielki udziela się pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: „Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Mielec Nr 984”, w wysokości 50.000 zł  (słownie: pięćdziesiąt   tysięcy złotych).
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup