BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-07-20 13:31:25
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 28-06-2012
 
Tytuł Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
 
Numer XVIII/111/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Treść
Uchwała Nr XVIII/111/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: zmian w budżecie  gminy na 2012 rok
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
 
Zwiększa  się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  1.028.284  zł  w następujący sposób:
 
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
010
01042
4270
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Zakup usług remontowych
12.800
12.800
12.800
600
60013
6050
 
 
 
60014
6050
 
 
 
 
2710
 
 
 
 
6300
 
 
 
 
60016
6050
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego – budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Mielec Nr 984”
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Ruda, Dulcza Mała i Dulcza Wielka  w ciągu dróg powiatowych Nr 1175R, 1169R, 1173R, 1179R”
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących
„Remont drogi powiatowej Nr 1182R Brzeźnica-Radomyśl Wielki  o dług. 2,89 km w km 14+790-17+680 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1169R Podleszany-Ruda-Zasów”
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki”
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych”
       639.360      
50.000
50.000
50.000
 
 
       583.860
43.860
43.860
 
 
 
       373.500
 
      373.500
 
 
166.500
 
 
166.500
 
5.500
5.500
5.500
750
75023
4010
4110
4120
4210
4300
6060
 
 
75075
6060
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
„Zakup kserokopiarki”
„Zakup klimatyzatorów”
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
„Witacze gminy”
112.565
103.065
34.000
4.900
785
5.000
30.380
28.000
16.000
12.000
9.500
9.500
9.500
852
85295
3110
4210
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
4.700
4.700
4.000
700
900
90003
2650
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Dotacja przedmiotowa dla ZGK i M na pokrycie różnicy   wywozu jednej tony odpadów komunalnych
66.258
66.258
66.258
66.258
926
92601
6050
 
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała”
192.601
192.601
192.601
192.601
 
 
§2
 
 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  1.028.284  zł w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
600
60014
6300
 
 
 
60016
6050
 
60078
4270
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych”
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa ulic w Radomyślu Wielkim”
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych
559.119
540.000
540.000
 
540.000
 
5.500
5.500
5.500
13.619
13.619
852
85219
4010
4110
4120
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
39.685
39.685
34.000
4.900
785
900
90001
6050
 
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Janowiec, Partynia, Schabowiec
309.480
309.480
309.480
309.480
 
926
92601
6050
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Małej”
120.000
120.000
120.000
120.000
 
 
 §3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                         
 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup