BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-07-20 13:24:36
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 28-06-2012
 
Tytuł Zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 
Numer XVIII/110/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Treść
Uchwała Nr XVIII/110/2012
Rady Miesjkiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o  85.787 zł w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
010
01042
2330
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t realizacji
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dulczy Wlk.
64.000
64.000
64.000  
854
85412
 
2700
 
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
„Środki na dofinansowanie projektu – „Podróże do miejsc pamięci”, realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”
21.787
21.787
 
21.787
 
 
§2
 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o  15.850  zł w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
600
60014
2320
 
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki
15.850
15.850
15.850
 
 
§3
 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  85.787 zł w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
010
01042
4270
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Zakup usług remontowych
64.000
64.000
64.000  
854
85412
 
4300
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Zakup usług pozostałych
21.787
21.787
 
21.787
 
 
§4
 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków gminy o kwotę  15.850 zł w następujący sposób:
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota
600
60014
4300
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług pozostałych
15.850
15.850
15.850
 
 
§5
 
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu po zmianach wynosi 39.307.734 , a łączna kwota planowanych wydatków budżetu  39.990.460 zł.
 
 
§6
 
1.Przychody budżetu gminy w kwocie  3.702.328 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie   3.382.284 zł , z tego: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  2.958.644zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu 423.640 zł
b) spłaty rat pożyczek udzielonych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie 60.958 zł, z tego na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów 60.958 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach ubiegłych w kwocie 259.086 zł, z tego : na sfinansowanie planowanego deficytu 259.086 zł.
  
2.Rozchody budżetu gminy w kwocie  3.019.602 zł obejmują spłaty rat kredytów (2.915.602) i pożyczek (104.000)
 
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup