BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Dodanie nowej wiadomości 2012-07-20 13:21:23
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 28-06-2012
 
Tytuł Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r.
 
Numer XVIII/109/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Treść
 
Uchwała Nr XVIII/109/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 rok.
 
  
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz § 97 ust. 1 Statutu Gminy Radomyśl Wielki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 5, poz. 82 z 2003 r.)
 
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na  II półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
 
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik do uchwały Nr XVIII/109/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na II półrocze 2012 rok.
 
Lp.
Termin
Przedmiot kontroli
 
 
1.
wrzesień
 
 
1.      Kontrola realizacji budżetu gminy na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
2.      Kontrola wydatków w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3.      Przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Wielkiej – kontrola wydatków.
4.      Kontrola dotacji dla policji.
5.      Kontrola realizacji uchwał w tym przekazywania ich do publicznej wiadomości i przestrzeganie terminów ich wykonywania za I półrocze 2012 r. 
2.
październik/listopad
 
1.    Kontrola dotacji dla SCKiB za I półrocze 2012 r. w tym XVII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego.
2.    Kontrola dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej.
3.    Kontrola dotacji dla ZGKiM na pokrycie różnicy kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. 
3.
grudzień
 
1.      Kontrola dotacji na modernizację świetlicy dla OSP Janowiec.
2.      Kontrola dotacji dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych takich jak: poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
3.      Kontrola dotacji dla Izb Rolniczych.
4.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok pod względem zgodności z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określonych uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie.  
 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup