BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Menu / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Uchwały Rady Miejskiej VI kadencji
Aktualizacja wiadomości 2012-07-20 13:19:10
Ewelina Jankowska
Data rozpoczęcia 2012-06-28
 
Tytuł Ustalenie Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
 
Numer XVIII/108/2012
 
Podpis Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś
 
Treść
Uchwała Nr XVIII/107/2012
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm. 1) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późń. zm. 2) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje: 
 
§ 1. 
Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 
 
§ 3. 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim i innych miejscach publicznych na terenie Gminy. 
 
§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
««« wstecz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup