BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 sierpień 2018

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

BI.IV.6220.5.1.2018

Radomyśl Wielki, dnia 01-08-2018r.


Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych www.system.sios.pl/search pod numerem 54/2018 wniosku Wojciecha Pasieczyńskiego    reprezentowanego przez pełnomocnika Piotra Wędrychowskiego, De Heus Sp. z o.o.. ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działakch o nr ewid. gruntu 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka.

    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, a  organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  oraz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

    Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 01-08-2018r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki, w sołectwie Zdziarzec a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl) oraz w Biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia).


Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek
Sekretarz Gminy

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup