BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 grudzień 2020

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki


OŚiGK.I.6220.9.1.2020

Radomyśl Wielki dnia 01-12-2020r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283/,


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:


I. że w dniu 04-11-2020r. na wniosek Gminy Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki.

      Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 123/1, 474/15, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 904/1, 904/2, 905, 902/1, 902/2, 904/3, 906/2, 910, 911/2, 912, 913, 914, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 940, 941/2, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/1, 967/2, 970, 975, 979, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 964, 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/18, 1045/3, 1045/4, 1048/7, 1048/8, 1048/12, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/2, 1097/4, 1098/2, 1100/2, 1100/4, 1101/4, 1102/1, 1101/6, 1101/7, 1102/2, 1103/4, 1105/10, 1321, 1322, 1360/7, 1384/2, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1498/19, 1505/2, 1510/2, 1515/2, 1516, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1571/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1608, 1609 położonych w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

II. Jednocześnie wg kompetencji zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 – tekst jednolity) tutejszy organ wystąpi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia na podstawie  § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10-09-2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 – t.j.) mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


     Jednocześnie informuję:

1. Organami opiniującymi otrzymującymi pełną dokumentację zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Długosza 4a,

27-600 Sandomierz.

2. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

3. o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,

4. że zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

5. że zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym elektronicznego; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w  §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,

6. że zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

7. że zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

8. że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 01-12-2020r. poprzez zamieszczenie:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/),

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Dąbrówka Wisłocka.           

                            

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup