BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 listopad 2020

Radomyśl Wielki dnia 19-11-2020r.

OŚiGK.I.602.22.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Radomyśla  Wielkiego


Na podstawie art. 48 ust. 4  w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego;

podaje do publicznej wiadomości informację


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Burmistrz Radomyśla Wielkiego wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.410.1.57.2020.AP.4  z dnia 13 listopada  2020r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
ww. projektu. Ponadto Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak:
SNZ. 9020.1.78.2020. JM z dnia 22-10-2020r. uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą:  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta  Radomyśl Wielki przy Rynek 32,

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  Radomyśl Wielki pod adresem http://radomysl.bip.2.ires.pl/ w zakładce ogłoszenia, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 – t.j.).

Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

/-/ Józef Rybiński

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup