BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 październik 2020

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI 

OŚiGK.I.6220.1.11.2020 

Radomyśl Wielki dnia 29-10-2020r.


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 – t.j.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256  – t.j.),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

ZAWIADAMIA

że w dniu 29-10-2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:, Rozbudowa stacji paliw o dodatkowy podziemny zbiornik na olej napędowy i dystrybutor dwustronny na 3 produkty (LPG, olej napędowy, i benzynę), rozbudowa, nadbudowa  i przebudowa istniejącego budynku usługowo - handlowego przy stacji paliw, budowa automatycznej ręcznej myjni 3-stanowiskowej dla samochodów osobowych i ciężarowych na nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 969/5, 970/3, 970/4, 971/1 położonej w miejscowości Janowiec, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma UNITED LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Janowcu reprezentowana przez pełnomocnika Marcina Pabian.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu  Zlewni w Sandomierzu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach od 730  do 1530 lub telefoniczne pod nr. tel. 14 680-89-16.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29-10-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Janowiec.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup