BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 lipiec 2018

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 Radomyśl Wielki

                                            

BI.IV.6220.4.13.2017

Radomyśl Wielki dnia 30-07-02018r.


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017r, poz. 1405 – z późn. zm.) oraz z art. 49, art. 131  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 – z późn. zm.) – zwanym dalej K.p.a,

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniach: 19-07-2018r. oraz 30-07-2018r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09-07-2018r. BI.IV.6220.4.10.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie  obwodnicy miasta Radomyśl Wielki w ciągu DW 984.

    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

    Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w dniu 30-07-2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg.

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 K.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30-07-2018r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki, w sołectwie Partynia a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl) oraz w Biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia).


Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek

Sekretarz Gminy

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup