BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 21 sierpień 2020

BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki

Rynek 32

Powiat mielecki


BI.IV.6220.8.9.2019

Radomyśl Wielki dnia 21-08-2020r.

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

            Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego,

 

zawiadamia,

 

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w granicach działek nr ewid. 120/4, 121, 122/2 (część), 124/1 (część), 124/3 (część), 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2, 153, obręb Dąbrówka Wisłocka, zostało podjęte w związku z przedłożeniem przez Inwestora w dniu12-08-2020r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z  treścią w/w postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój nr 5, telefon 14 680-89-16 w godzinach pracy urzędu  w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21-08-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sołectwie Dąbrówka Wisłocka.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Z up. Burmistrza

Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 77237 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup