BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2020

BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki                                                        

BI.IV.6220.5.41.2019                                                        

Radomyśl Wielki dnia 18-06-2020r.


OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 – tekst jednolity) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 18-06-2020r. została wydana decyzja odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntu 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Wojciech Pasieczyński reprezentowany przez pełnomocnika Piotra Wędrychowski.     

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz opiniami Marszałka Województwa Podkarpackiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5  w godzinach od 730  do 1530.

                       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  18-06-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim w miejscu planowanego przedsięwzięcia w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwie Zdziarzec.


Z up. Burmistrza

Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza

ilość odwiedzin: 77389 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup