BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2020

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI                                                         

OŚiGK.I.6220.10.6.2020                                                   Radomyśl Wielki dnia 10-06-2020r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                  (Dz. U. z 2020r, poz. 283 – t.j.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256  – t.j.),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 10-06-2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1123 i nr 1125 w obrębie geodezyjnym Partynia, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma „DUBIEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie reprezentowana przez pełnomocnika Jacka Troń.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu  Zlewni w Sandomierzu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5                    w godzinach od 730  do 1530.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie                  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma                       w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu                     10-06-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz                           w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Partynia.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 77389 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup