BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 maj 2020

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.2.4.2020                                                           

Radomyśl Wielki, dnia 21-05-2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283 –  t.j.)  w związku z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 – t.j.), w związku z wnioskiem Firmy „DUBIEL” Sp. z o.o., 39-315 Ruda 298B reprezentowana przez pełnomocnika Jacka Troń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi o mocy do 1MW na działkach o nr ewid. 1123  i 1125 położonych w miejscowości Partynia, gmina Radomyśl Wielki.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku prowadzonego postepowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.

            Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-89-16.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21-05-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Partynia.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ilość odwiedzin: 76199 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup