BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE 21 luty 2020
BI.IV.6220.8.5.2019
Radomyśl Wielki dnia 21-02-2020r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

            Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jednolity),

zawiadamiam

o wydanym postanowieniu Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21-02-2020r. (sygnatura BI.IV.6220.8.4.2019) w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, w związku z wnioskiem złożonym dnia 29-10-2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Dąbrówka Wisłocka i obejmie swym  zakresem następujące działki ewidencyjne: 120/4, 121, 122/2 (część), 124/1 (część), 124/3 (część), 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2, 153.

Tutejszy organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 14-11-2019r. (sygnatura: BI.IV.6220.8.2.2019) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem znak WOOŚ.4240.11.41.2019.AT.8 z dnia 29-01-2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie opinią z dnia 7-01-2020r. znak KR.RZŚ.435.1061.2019.MK stwierdził, że  przedmiotowe przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nakładając jednocześnie warunki do spełnienia w trakcie realizacji i eksploatacji w/w instalacji.

W związku z powyższym a także po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanowieniem z dnia 27-01-2017r. sygnatura BI.IV.6220.10.6.2016 postanowił stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu.

Strony postepowania zgodnie z art. 73 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 – tekst jednolity) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój nr 5, telefon 14 680-89-16 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21-02-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Z up. Burmistrza
Piotr Stachowicz
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
ilość odwiedzin: 72139 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup