BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 30 październik 2023

      Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Piotra Łuc postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 389 w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki. 

      Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 389 obręb 0080 Janowiec, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

       Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.        

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup