BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego - kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim 11 sierpień 2023

Zamawiający:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny N.P.

ul. Firleja 28

39-310 Radomyśl Wielki


Tryb Zamówienia

 • Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 412, 825 )
 • Zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków


Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem przedsiewzięcia jest renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim. Prace przy kaplicy św. Jana Nepomucena będą polegały na:

- odkopaniu fundamentów,

-wykonaniu odwodnienia obiektu poprzez zastosowanie instalacji drenażowej wraz z izolacją pionową fundamentów,

-skuciu oraz osuszeniu tynków zewnętrznych,

-wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym,

-zainstalowaniu orynnowania z odprowadzeniem na elewacji tylnej kapliczki

-skuciu tynków wewnętrznych wraz z osuszeniem do wysokości odspojeń/odparzeń- ok. 1,5 m oraz w miejscach zawilgoceń sufitu,

-wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,

-odczyszczeniu oraz wypoziomowaniu posadzki wewnętrznej wraz z usunięciem płytek wtórnych i uzupełnieniem z materiałów zbliżonych stylistycznie do oryginalnych

-wykonaniu instalacji elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.


Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 • W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 • Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
 • uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych
 •  Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia


Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi
  w Zapytaniu ofertowym,
 • Oferent może złożyć tylko jedna ofertę,
 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), którzy spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy konsorcjum.

 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czystelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
 • Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty,
 • Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiajacy odczytanie błędnego tekstu ( podkreślone), parafowane i datowane właśnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiajacy uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  należycie wykonał: co najmniej jedną realizacje o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości brutto minimum 150.000 zł.Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie Wykonawcy w Wykazie usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadanie (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg. Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego).


Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 • Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
 1. Cena brutto
 • Wagi puktowe do poszczególnych kryteriów:
 1. Cena brutto- waga punktowa kryterium 100 pkt.


ocena w kryterium „cena brutto” (Pc)dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc= (Cbn/Cb)x100 punktów

gdzie:

Pc -liczba punktów,

Cbn- najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto,

Cb- proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.


Termin i tryb składania ofert


 • Ofertę należy:
 1. złożyć w formie papierowej w Domu Zakonnym za posrednictwem poczty, kuriera, osobiście pod adresem :

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ul. Firleja 28, 39-310 Radomyśl Wielki

lub elektronicznie:  (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe załączniki ) do dnia 11.09.2023r.

     

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim.

 1. decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską,
 2. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona,
 3. otwarcie złożonych w ramach postępowania ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i treści złożonych ofert.


Ocena ofert, informacja o wyborze oferty i uniewaznienie postępowania


 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiajacy zamieści stosowną informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem niewazności,
 • Zamawiajacy unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta,
 • Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiajacym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie  zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.


Umowa i warunki zmiany umowy


 • Projekt umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do Zapytania ofertowego,
 • Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu, w stosunku do treści oferty.Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela s. Małgorzata Więcek pod numerem telefonu 505 946 370 oraz adresem email: 


Załączniki:

Pliki do pobrania
zalacznik_3._wykaz_uslug.docx - Wykaz usług wykonanych
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup