BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego- w Kościele Parafialnym w Radomyślu Wielkim 11 sierpień 2023

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Piłsudskiego 4

39-310 Radomyśl Wielki


Tryb Zamówienia

 • Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 412, 825 )
 • Zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków.


Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w Kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim. Należy przeprowadzić pełną konserwację techniczną całości obiektu, polegającą na jego usunięciu wtórnych nawarstwień ze struktury architektonicznej ołtarza. Kolejne zakres prac to impregnacja, prace stolarskie, wyrównanie powierzchni, rekonstrukcja i scalenie odkrytej polichromii, rekonstrukcja złoceń i srebrzeń, usunięcie pociemniałych retuszy znajdujących się na obrazie olejnym na płótnie oraz punktowanie scalająco-naśladowcze. Ponadto przewiduje się konserwację, wzmocnienie i zabezpieczenie przed działaniem szkodliwych czynników.
 • Zakres robót przewiduje:

- strukturę architektoniczną ołtarza,

- ozdobna ornamentyka ołtarzowa,

-obraz olejny na płótnie


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.


Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 • Na każde żądanie Zamawiającego, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca musi przedstawić, m.in., bieżący zakres prac i materiały użyte do konserwacji,
 • Prace konserwatorskie winny być wykonane z największą starannością i w najwyższym standardzie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz oraz terminowo.


Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi
  w Zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę,
 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), którzy spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy konsorcjum.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
 • Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty,
 • Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu ( podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają odpowiednie doświadczenie: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną realizacje o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości brutto minimum 300.000,00 zł.

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie Wykonawcy w Wykazie usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadanie (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg. Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego).-prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych tzn. posiadają wymagane uprawnienia lub wykształcenie konieczne do realizacji zadania (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków).


Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie kserokopii ważnych uprawnień lub potwierdzenie wykształcenia.


Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 • Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
 1. Cena brutto
 • Wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:
 1. Cena brutto- waga punktowa kryterium 100 pkt.


ocena w kryterium „cena brutto” (Pc)dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc= (Cbn/Cb)x100 punktów

gdzie:

Pc - liczba punktów,

Cbn- najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto,

Cb- proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.


Termin i tryb składania ofert


 • Ofertę należy:
 1. złożyć w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście pod adresem :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Piłsudskiego 4, 39-310 Radomyśl Wielki lub elektronicznie :  ( podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe załączniki) do dnia 11.09.2023r.

      

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”


 1. decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską,
 2. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona,
 3. otwarcie złożonych w ramach postępowania ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i treści złożonych ofert.


Ocena ofert , informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie  zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Umowa i warunki zmiany umowy


 • Projekt umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do Zapytania ofertowego,
 • Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu, w stosunku do treści oferty.Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela ks. Rafał Ciecieręga  pod numerem telefonu  691-531-644 oraz adresem email: rciecierega@wp.pl

Pliki do pobrania
zalacznik_3._wykaz_uslug.docx - Wykaz usług wykonanych
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup