BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku 11 sierpień 2023

1.      

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Mikołaja Biskupa

Zgórsko 61

39-308 Wadowice Górne


Tryb Zamówienia

 • Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 412, 825 )
 • Zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków


Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem przedsiewzięcia jest przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku. Prace przy kościele parafialnym w Zgórsku będą polegały na przebudowie nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w najbliższym otoczeniu kościoła.


 • Zakres robót przewiduje:

- niezbędne prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie placu budowy,

-roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych i brukowych),

-wykonanie elementów odwodnienia (ułożenie rur PCV oraz wykonanie studni rewizyjnych),

-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

-ulożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu,

-ułożenie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie chodników,

-ulożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce z grysu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka w odcieniach szarości),

-roboty ziemne humusowanie wraz z obsianiem traw.


 • Wymiana nawierzchni będzie obejmowała ścieżkę wokół kościoła, chodnik przy kościele oraz chodnik przy ogrodzeniu.
 1. Ścieżka wokół kościoła

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm w odcieniach szarości,

-warstwa podsypkowa gr. 4 cm, grys 2-8mm,

-warstwa kruszywa 0-32mm gr. 12cm,

-stabilizacja gruntu cementem gr. cm.

 1. Chodniki

-nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm w odcieniach szarości,

-warstwa podsypkowa gr. 4cm, grys 2-8mm,

-warstwa kruszywa 0-32mm gr. 10cm,

-warstwa odsączajaca z piasku gr.10cm.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.


Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 • W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 •  Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
 • uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe i uwzględniać zalecenia dotyczące walorów estetycznych i funkcjonalnych
 •  Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia
Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi
  w Zapytaniu ofertowym,
 • Oferent może złożyć tylko jedna ofertę,
 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), którzy spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy konsorcjum.

 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czystelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert,

- wykaz usług wykonanych,

-pełnomicnictwa udzielanego osobom podpisujęcym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

- pozostałe Załaczniki w/g wzorów w załącznikach do Zapytania ofertowego.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiajacy uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną realizacje o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości brutto minimum 400.000,00 zł.


Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie Wykonawcy w Wykazie suług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadanie(projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg. Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego)  Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do  poszczególnych  
        kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oferty


 • Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
 1. Cena brutto
 • Wagi puktowe do poszczególnych kryteriów:
 1. Cena brutto- waga punktowa kryterium 100 pkt.


ocena w kryterium „cena brutto” (Pc)dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc= (Cbn/Cb)x100 punktów

gdzie:

Pc -liczba punktów,

Cbn- najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto,

Cb- proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.Termin i tryb składania ofert

 • Ofertę należy:
 1. złożyć w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej za posrednictwem poczty, kuriera, osobiście pod adresem :

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa, Zgórsko 61, 39-308 Wadowice Górne

lub elektronicznie :  (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe załączniki ) do dnia 11.09.2023r.

      

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: Przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Mikolaja Biskupa w Zgórsku.


 1. decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską,
 2. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona,
 3. otwarcie złożonych w ramach postępowania ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i treści złożonych ofert.Ocena ofert, informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy,
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiajacy zamieści stosowną informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem niewazności,
 • Zamawiajacy unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta,
 • Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiajacym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie  zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.


Umowa i warunki zmiany umowy


 • Projekt umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b do Zapytania ofertowego,
 • Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu, w stosunku do treści oferty.Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela ks. Wiesław Nowak pod numerem telefonu 501-370-731 oraz adresem email: wieslawn25@wp.pl

Pliki do pobrania
zalacznik_nr_3_wykaz_uslug.docx - Wykaz usług wykonanych
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup