BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 lipiec 2023

                 B U R M I S T R Z

              Radomyśla Wielkiego

 Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

               powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.9.54.2021


Radomyśl Wielki dnia 19-07-2023r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku  z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023r. poz. 1094  z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),


Burmistrz

Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania


że, w dniu 12-07-2023r. do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak OŚiGK.I.6220.9.50.2021 z dnia 28-06-2023r. o środowiskowych uwarunkowań  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach nr ewid. gruntu. 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL”  Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.


Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane w dniu 19-07-2023r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12,  39-400 Tarnobrzeg.


Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez:

  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 19-07-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup