BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 lipiec 2023

        B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

39-310 Radomyśl Wielki

              Rynek 32

        powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.6.4.2023      

                                                                

Radomyśl Wielki dnia 07-07-2023r.


OBWIESZCZENIE

informujące o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowana

oczywistej omyłki pisarskiej.


Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 775),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 – tekst jednolity),

w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym  z wniosku Firmy Geyer & Hosaja   Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obejmującego: Zmianę sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnątrz hali na działce nr ewid. 39, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki,


Burmistrz Radomyśla Wielkiego,

zawiadamia strony postępowania;


że, zostało wydane postanowienie z dnia  07-07-2023r. znak: OŚiGK.I.6220.6.3.2023 prostujące oczywistą omyłkę pisarską, która miała miejsce w wniosku Inwestora z dnia 06-06-2023r.


Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu  tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 


Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron  o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwie Partynia.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 07-07-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

                 

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup