BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2023

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki


Radomyśl Wielki, dnia 30-05-2023r.

BI.II.6733.3.2023.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)


Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje:


że w dniu 30-05-2023 roku została wydana decyzja znak BI.II.6733.3.2023. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie   drogi gminnej publicznej nr 103552R Wólka Dulecka- Pień od km. 0 + 010 do km 0+ 600 i od km 0+742 do 3+515  w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień na terenie Gminy Radomyśl Wielki  na działce   nr ewid. 89 położonej w Radomyślu Wielkim i na działkach nr ewid. 1238,1237 i 281 położonych w miejscowości Partynia  oraz na działce nr ewid. 1 położonej w miejscowości Pień.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Radomyślu Wielkim w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.radomysl.bip.2.ires.pl.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek. Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30  maja 2023 roku.


/-/ Z up. Burmistrza

mgr  Jarosław Godek - Zastępca   Burmistrza

Pliki do pobrania
skmbt_c454e23060212461.pdf - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
skmbt_c454e23060212460.pdf - Załącznik graficzny nr 1A
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup