BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 maj 2023

         B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

               Rynek 32

    39-310 Radomyśl Wielki

          Powiat mielecki


OŚiGK.I.6220.3.8.2023 


Radomyśl Wielki, dnia 30-05-2023r.


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 – t.j. – zwanej dalej „k.p.a”),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029 –  t.j. – zwanej dalej ustawą),


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej publicznej  nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w miejscowości Zgórsko i Podborze na terenie Gminy Radomyśl Wielki.


Równocześnie informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinia z dnia 20-03-2023r.   znak: WOOŚ.4220.11.14.2023.JK.2,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinia sanitarna z dnia 17-03-2023r.   znak: PSNZ.9020.2.13.2023,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia z dnia 04-05-2023r. znak: KR.ZZŚ.4.4901.37.2023.NP.


Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. 9 w dni robocze w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Radomyślu Wielkim(http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zgórsko i Podborze.


Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma   w Biuletynie Informacji Publicznej.


Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag
do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 30-05-2023r.


Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup